VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti

Baťa Slovensko, a.s.

so sídlom SNP 16, 811 06 Bratislava

IČO: 34 103 015

DIČ: SK2020385675

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 1140/B

(ďalej tiež len „predávajúci“)


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.bata.sk (ďalej tiež len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.
 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).
 4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby s cieľom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.


II. KÚPNA ZMLUVA

 1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou (jej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky).
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný počas umiestnenia predmetného tovaru na stránkach e-shopu (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva v takom prípade vzniká doručením kupujúcim v rámci e-shopu riadne vyplnenej, potvrdenej a odoslanej objednávky predávajúcemu. Predávajúci je povinný bezodkladne kupujúcemu potvrdiť doručenie jeho objednávky prostredníctvom SMS na telefónne číslo kupujúceho uvedené v jeho objednávke a/alebo na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke (podľa voľby kupujúceho v jeho objednávke).
 3. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je kupujúcim odoslaná objednávka na tovar a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúceho záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.
 5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne oboznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť.
 6. Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.


III. DODACIE PODMIENKY

 1. Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom dopravného partnera, ktorého si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky (tento spôsob dodania tovaru predávajúci marketingovo označuje ako službu „Baťa Home“). Tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad vrátane záručného listu. V prípade viacpoložkovej objednávky môžu byť jednotlivé položky expedované z rôznych miest.
 2. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá od počtu objednaných kusov. Cena za dodanie tovaru prostredníctvom služby Baťa Home (pozri predchádzajúci odsek), ktorú je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar, je 4,30 eura, ak nejde o prípady, keď predávajúci kupujúcemu cenu za dodanie tovaru neúčtuje.
 3. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.
 4. Predávajúci tovar pred jeho odoslaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, poprípade spôsobom obvyklým, zodpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a používania.
 5. Ak to vyžaduje povaha tovaru alebo ak takú povinnosť určuje vyslovene príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, je predávajúci povinný ako súčasť dodávky dodať kupujúcemu takú dokumentáciu, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné pre prevzatie a používanie tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak neurčuje uvedený právny predpis inak.


IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Ceny tovaru v rámci e-shopu sú uvedené ako ceny koncové (teda vrátane všetkých prípadných daní a poplatkov), ako koncová je rovnako uvedená cena za dodanie tovaru prostredníctvom služby Baťa Home podľa čl. III týchto obchodných podmienok.
 2. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v e-shope v čase odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv.
 3. Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dohodnutý v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho vykonanú v jeho objednávke, keď má kupujúci možnosť platby:
 4. a) dobierkou pri dodaní tovaru – kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti (či kartou dopravnému partnerovi) pri preberaní zásielky, a to do rúk dopravného partnera povereného dodaním tovaru. Platba dobierkou je spoplatnená 1 € (nevzťahuje sa na členov Baťa klubu v úrovni Deluxe, Platinum). Úhrada kúpnej ceny je podmienkou odovzdania tovaru.


V. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

 1. Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom (teda dohodnutom v kúpnej zmluve podľa objednávky kupujúceho).
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.


VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, REKLAMÁCIE, ZÁRUKA

 1. Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.
 2. Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za kvalitu, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Nároky kupujúceho z chýb tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom).
 4. Bližšie podmienky zodpovednosti za chyby dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty a nároky kupujúceho z chýb tovaru sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej tiež len „reklamačný poriadok“). V tomto reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, z chýb tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy podrobne oboznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu znenia oboznámiť.
 5. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia predávajúceho, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, skladovania, používania, ako aj za chyby spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou. stiahnuť tu.


VII. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

Ustanovenia tohto článku VII. obchodných podmienok sa vzťahujú výhradne na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

Spotrebiteľ má právo bez udania dôvodu od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety plynie odo dňa prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie niekoľkých druhov (položiek) tovaru, plynie lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota pre odstúpenie sa považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť.

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy a tlačivo na vrátenie tovaru si môžete stiahnuť tu.


VIII. PRÁVO NA VRÁTENIE TOVARU

Ustanovenia tohto článku VIII. obchodných podmienok sa vzťahujú výhradne na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Predávajúci poskytuje kupujúcemu právo na vrátenie tovaru v lehote 15 – 60 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to iba v prípade naplnenia ďalej stanovených podmienok. Právo na vrátenie tovaru je možné uplatniť jedine osobne v ktorejkoľvek predajni BAŤA na území Slovenskej republiky (zoznam predajní TU), a to vo vyššie uvedenej lehote. Právo na vrátenie tovaru sa vzťahuje len na tovar, ktorý je nepoužitý, neopotrebovaný a nepoškodený, s kúpnym dokladom, v kompletne originálnom obale, so všetkými pôvodnými visačkami a nálepkami. Splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety posudzuje výhradne vedúci predajne (alebo jeho zástupca), pričom právo spotrebiteľa na vrátenie tovaru vznikne iba v prípade, že vedúci predajne (či jeho zástupca) posúdi stav tovaru ako vyhovujúci podmienkam podľa predchádzajúcej vety.

a. výmenu tovaru za iný alebo

b. poukážku na nákup tovaru (platobný overovaný šek), platný 1 rok.

Ad a) Pokiaľ si spotrebiteľ zvolí pri vrátení tovaru výmenu tohto tovaru za iný tovar v nižšej cene, tento rozdiel v cene predávajúci spotrebiteľovi nevracia. V prípade vyššej ceny spotrebiteľ rozdiel v cene predávajúcemu uhradí.

Ad b) Pokiaľ si spotrebiteľ za vrátený tovar zvolí poskytnutie platobného šeku, tento môže byť poskytnutý v hodnotách 20 € a 30 €. Ak sa cena vráteného tovaru nerovná hodnote žiadneho šeku (alebo ich kombinácii), potom a) vyplatí/doplatí najnižší rozdiel spotrebiteľovi predávajúci, ak je cena vráteného tovaru vyššia, alebo b) doplatí spotrebiteľ predávajúcemu, pokiaľ je cena vráteného tovaru nižšia, vždy však len vo výške, ktorú nie je možné šekom

alebo ich kombináciou poskytnúť. Platobné šeky je možné uplatniť len v predajniach BAŤA na území Slovenskej republiky.

Formulár na odstúpenie od zmluvy a tlačivo na vrátenie tovaru si môžete stiahnuť tu.


IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ARCHIVÁCIA KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kúpne zmluvy sú počnúc ich uzavretím archivované predávajúcim, a to aj po ich naplnení. Kúpne zmluvy sú archivované vo forme, v ktorej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne predávajúci, prípadne subjekt predávajúcim poverený archiváciou. Títo nie sú oprávnení sprístupniť zmluvy tretím osobám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti takéhoto sprístupnenia.
 2. Spracovanie osobných údajov sa riadi dokumentom „Zásady spracovania osobných údajov“.


X. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

Baťa Slovensko, a.s.

adresa: SNP 16, 811 06 Bratislava

kontaktný telefón: +421 239 183 375

e-mail: kontakt.sk@bata.com

web: www.bata.sk


XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Názov a hlavná charakteristika tovaru, ktorý predávajúci v rámci e-shopu ponúka, je uvedená pri konkrétnom tovare.
 2. Cenu za použitie komunikácie na diaľku (teda v prípade nákupu prostredníctvom e-shopu náklady na internetové pripojenie) hradí spotrebiteľ subjektu, ktorý mu poskytuje internetové pripojenie, a to vo výške medzi spotrebiteľom a takým subjektom dohodnutej. Predávajúci spotrebiteľovi za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.
 3. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 (http://ww.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).
 4. Spotrebiteľ ďalej môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a to v jazyku, ktorý si zvolí.
 5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. Box č. 5, 820 07 Bratislava.
 6. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 7. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 8. Tieto obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu.
 9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 4. 2022.