ETICKÁ LINKA


Etická linka spoločnosti Baťa Slovensko, a.s. slúži pre zamestnancov na oznamovanie podnetov protispoločenskej činnosti.


Oznámenie, resp. podnet zamestnanca v dobrej viere je dôverné a oznamovateľ môže zostať v anonymite.


Etická linka spoločnosti Baťa Slovensko, a.s. predstavuje pre zamestnancov účinný nástroj a dôveryhodný spôsob na oznamovanie podnetov protispoločenskej činnosti.


Postup podania a preverovania podnetu je definovaný Smernicou, ktorá upresňuje zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Voči osobe, ktorá v dobrej viere ohlási záležitosť týkajúcu sa etiky a dodržiavania princípov, sa nebude uplatňovať žiadny postih.


Etická linka nie je určená na nahlasovanie mimoriadnych udalostí (havárie, požiare a pod. spadajúcich do kompetencie polície, hasičov a záchrannej služby), k riešeniu problémov v rámci bežného chodu organizácie a k vyrovnávaniu si osobných účtov medzi zamestnancami.


Podnet je možné podať anonymne alebo neanonymne s označením „Etická linka“:

  • poštou v uzavretej obálke na adresu Baťa Slovensko, a.s., SNP 16, 811 06 Bratislava 1
  • elektronickou poštou nepretržite 24 hodín denne na adresu eticka.linka@bata.com