PRAVIDLÁ BAŤA KLUBU


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Baťa klub (ďalej ako „Baťa klub“ alebo „klub“) je vernostný program pre zákazníkov spoločnosti Baťa Slovensko, a. s., so sídlom SNP 16, 811 06 Bratislava, IČO: 34103015 (ďalej ako „spoločnosť BAŤA“) a spoločnosti Bata Brands SA, so sídlom Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, Švajčiarsko, reg. číslo CHE-107.822.593.Tento program je zameraný na poskytovanie výhod pre zákazníkov spoločnosti BAŤA. Zákazníci sa stávajú členmi klubu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojou registráciou do Baťa klubu.


II. VZNIK ČLENSTVA V BAŤA KLUBE

Členom Baťa klubu sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá spĺňa ďalšie ďalej stanovené podmienky pre členstvo v Baťa klube a urobí riadnu registráciu do Baťa klubu. Členom klubu sa nemôže stať právnická osoba. Členstvo je bezplatné. Registráciou do Baťa klubu osoba vyslovuje svoj súhlas s Pravidlami Baťa klubu.


Registrácia do Baťa klubu sa robí:

 1. predajniach spoločnosti BAŤA,
 2. on-line prostredníctvom tohto formulára.

Člen Baťa klubu je povinný svoje údaje aktualizovať bez zbytočného odkladu po ich zmene. Člen Baťa klubu je povinný pri registrácii do Baťa klubu a pri aktualizácii údajov uvádzať pravdivé údaje. Členstvo v Baťa klube je neprevoditeľné.


III. ČERPANIE VÝHOD BAŤA KLUBU

Členovia Baťa klubu sú odmeňovaní podľa výšky bodov, nazbieraných v spoločnosti BAŤA najmä za realizované nákupy. Odmeny spoločnosť BAŤA poskytuje vo forme zľavových poukážok na nákup v spoločnosti BAŤA, a to podľa množstva získaných bodov. Podrobnosti o prideľovaní bodov a poukážok, úrovni členstva v Baťa klube, poskytovaní kariet a ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania výhod členom klubu sú uvedené vždy aktuálne na tejto stránke. Uvedené podmienky sú súčasťou Pravidiel Baťa klubu. Spoločnosť BAŤA si vyhradzuje právo tieto podmienky aktualizovať či inak meniť.

Zľavové poukážky na nákup v spoločnosti BAŤA možno využiť iba v spoločnosti BAŤA. Poukážky nie je možné vymeniť za peniaze. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nemusí byť zľavová poukážka akceptovaná. Platnosť zľavovej poukážky nie je možné predĺžiť.


Dôvody neuznania (neakceptovania) zľavovej poukážky sú najmä tieto:

 1. vypršala lehota platnosti poukážky,
 2. možno pochybovať o pravosti poukážky,
 3. došlo k zneužitiu poukážky či výhod členstva v klube,
 4. zaniklo členstvo v Baťa klube.


IV. ZÁNIK ČLENSTVA V BAŤA KLUBE

Členstvo v Baťa klube zaniká z týchto dôvodov:

 1. člen klubu vedome uviedol nesprávne údaje pri registrácii alebo pri zmene údajov,
 2. člen klubu zneužil výhody, ktoré mu klub poskytuje, alebo sa dopustil iného konania v rozpore s Pravidlami Baťa klubu,
 3. na žiadosť člena klubu,
 4. člen klubu odvolá súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,
 5. člen klubu nerealizoval počas dvoch rokov žiadny nákup na svoju kartu a z tohto dôvodu spoločnosť BAŤA rozhodne o zániku členstva,
 6. z iných dôvodov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov (najmä smrťou člena klubu).

Pri zániku členstva zaniká aj nárok na poskytnutie akýchkoľvek doposiaľ neposkytnutých výhod či odmien v súvislosti s členstvom v Baťa klube.


V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záujemca o členstvo v Baťa klube svojím podpisom na prihláške alebo inou formou registrácie do Baťa klubu udeľuje súhlas so zaradením všetkých jeho osobných údajov uvedených v prihláške alebo v rámci registrácie (najmä v rozsahu pohlavie, meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt), ako aj ďalších osobných údajov prípadne získaných v súvislosti s členstvom v Baťa klube (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. spoločnosti BAŤA, akciová spoločnosť, so sídlom Zlín, Dlouhá ul. 130, PSČ 762 22, IČO: 44268050, a spoločnosti Bata Brands SA, so sídlom Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, Švajčiarsko, reg. číslo CHE-107.822.593, a s ich spracovaním, a to aj prostredníctvom správcom poverených spracovateľov, ktorých aktuálny zoznam je uvedený v rámci dokumentu „Zásady spracovania osobných údajov“ tu.

Osobné údaje budú spracovávané s cieľom realizácie účasti v Baťa klube, s tým, že v rámci Baťa klubu sú okrem iného poskytované výhody a zasielané obchodné oznámenia.

Súhlas sa poskytuje na obdobie trvania členstva v Baťa klube. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať – vzhľadom na to, že bez možnosti spracovania osobných údajov nie je možné realizovať členstvo v Baťa klube, odvolaním súhlasu členstvo v Baťa klube zaniká.

Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov vrátane práv a povinností subjektu údajov sú uvedené v dokumente „Zásady spracovania osobných údajov“, pričom subjekt údajov vyhlasuje, že bol s týmto dokumentom oboznámený.

Subjekt údajov ďalej vyhlasuje, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú správcovi poskytované dobrovoľne.


VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť BAŤA je oprávnená na reklamné a marketingové účely zaobstarať a zverejniť či inak použiť obrazové a zvukové záznamy výhercov súťaží usporadúvaných v rámci Baťa klubu, ako aj ich meno, priezvisko a obec, a to bez finančných náhrad. Po skončení súťaže člen klubu podľa vlastnej vôle udelí súhlas s uvedeným postupom.

Všetky odmeny v rámci Baťa klubu nie sú právne vymáhateľné. Spoločnosť BAŤA si vyhradzuje právo zmeniť či upraviť Pravidlá Baťa klubu. Členovia klubu budú o týchto zmenách informovaní v predajniach a na www.bata.sk, prípadne iným vhodným spôsobom. Spoločnosť BAŤA pripravila vernostný program Baťa klub s dlhodobým zámerom, napriek tomu si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť Baťa klubu.

Tieto Pravidlá Baťa klubu vydala spoločnosť BAŤA ako záväzný predpis pre prevádzkovanie Baťa klubu v Slovenskej republike.


Tieto Pravidlá Baťa klubu sú platné od 25. 5. 2018.