WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


Na tej stronie, Bata a.s. ("Spółka"), która zarządza serwisem www.bata.pl („Serwisem”), opisuje zarządzanie Serwisem, w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy odwiedzają serwis.

Informacja ta jest przeznaczona, zgodnie z prawem krajowym obowiązującym w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, dla użytkowników tego serwisu.

Dostarczane informacje odnoszą się tylko do Serwisu i nie dotyczą żadnych innych serwisów internetowych, które mogą być odwiedzane przez użytkowników za pośrednictwem linków zewnętrznych, za które Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

Przekazywane informacje opierają się na wytycznych zawartych w Zaleceniu nr 2/2001, które zostały przyjęte w dniu 17 maja 2001 r. Przez Europejskie organy ochrony danych w ramach Grupy Roboczej, ustanowionej na mocy artykułu 29 Dyrektywy Europejskiej 95/46/WE w celu ustanowienia minimalnych wymagań w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych on-line oraz zagwarantowania wiarygodności i zgodności tych praktyk z prawem (w zastosowaniu Artykułów 6, 7, 10 i 11 Dyrektywy 95/46/WE). 


ADMINISTRATOR DANYCH

Odwiedzanie Serwisu może spowodować przetwarzanie danych osobowych oraz innych danych, umożliwiających nam świadczenie naszych usług.

Administratorem danych jest Bata akciová společnost , z siedzibą w Dlouhá 130, 762 22 Zlín, Republika Czeska, Nr VAT CZ 44268050 , Tel. 577 685 277 , e-mail contact@bata.cz.


PRAWA PODMIOTÓW 

Osoby, których dotyczą dane osobowe mają prawo w dowolnym momencie uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku danych i poznać ich treść i pochodzenie, dokonać ich weryfikacji, prawdziwości lub poprosić o uzupełnienie, uaktualnienie lub skorygowanie. Ponadto, mają one prawo do usunięcia, przekształcenia do formy anonimowej lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, a także prawo do sprzeciwiania się w każdym przypadku, ze względów prawnych, ich przetwarzaniu. 

Wnioski należy przesyłać do Kierownika Danych - Dyrektora IT, za pośrednictwem e-mail na adres: contact@bata.cz lub do Spółki Bata akciová společnost, adres Dlouhá 130, 762 22 Zlín, Republika Czeska. 


MIEJSCE I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych, związanych z usługami internetowymi, które są udostępniane za pośrednictwem tego serwisu odbywa się w siedzibie administratora danych wyłącznie przez pracowników i innych osób, takich jak dostawcy usług zewnętrznych, w Polsce lub, w każdym przypadku, w obrębie Unii Europejskiej, przez Kierowników Danych i innych spółek z grupy Bata i / lub przez inne osoby, odpowiedzialne za takie czynności utrzymania, które mogą być konieczne do przeprowadzania od czasu do czasu. Żadne dane, pochodzące z usług internetowych nie są przekazywane ani rozpowszechniane.

Wszelkie dane personale, podane przez użytkowników, którzy składają wnioski o usługi są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług i zostaną ujawnione Stronom Trzecim tylko w przypadku, gdy będzie to wymagane przez prawo lub ściśle niezbędne do świadczenia usług. 

Konkretne cele, odnoszące się do pojedynczych operacji przetwarzania danych zostaną opisane w ofercie różnych usług, świadczonych przez Spółkę. 

Każda indywidualna oferta będzie zawierała konkretne informacje na temat przetwarzania danych osobowych. 


KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Przeglądanie danych

Systemy informatyczne i procedury programowe, stosowane do obsługi tego Serwisu, zbierają dane personalne w ramach ich standardowego funkcjonowania; Transmisja danych jest nieodłączną cechą protokołów komunikacyjnych Internetu.

Informacje te nie są zbierane w celu ich skojarzenia z konkretnymi osobami. Jednakże, w wyniku charakteru informacji, mogą one umożliwić identyfikację użytkowników po przetworzeniu i dopasowaniu do danych przechowywanych przez osoby trzecie.

Ta kategoria danych zawiera adresy IP i / lub nazwy domen komputerów używanych przez każdego użytkownika łączącego się z tego serwisu internetowego, adresy URI (Uniform Resource Identifier) wywoływanych zasobów, czas trwania wywołania, metoda stosowana do składania wywołań do serwera, rozmiar pliku zwrotnego, kod numeryczny odnoszący się do stanu odpowiedzi serwera (polecenie wykonane pomyślne, błąd, itp.) i inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika i środowiskiem komputerowym.

Dane te są wykorzystywane jedynie w celu wyodrębnienia anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z Serwisu, jak również w celu oceny jego prawidłowego funkcjonowania. 

Te dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstwa komputerowego przeciwko serwisowi internetowemu.

Dane udostępniane dobrowolnie przez Użytkowników

Wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wymienione na tym Serwisie, które odbywa się całkowicie dobrowolnie, pociąga za sobą konieczność pozyskania adresu nadawcy w celu udzielenia odpowiedzi na każde zapytanie, a także pozyskanie dodatkowych danych osobowych, zawartych w przesyłanych wiadomościach.

Szczególne informacje podsumowujące będą pokazane i / lub wyświetlane na stronach, które są wykorzystywane do świadczenia usług na żądanie.

Zachęcamy naszych użytkowników, podczas tworzenia zapytań o usługi lub podczas przeszukiwania, aby nie wysyłać żadnych nazwisk ani innych danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne.


CIASTECZKA

Ciasteczka "Cookies" to małe pliki, które serwis internetowy umieszcza na dysku twardym za pozwoleniem użytkownika. 

Ciasteczka ułatwiają analizę ruchu internetowego lub pomagają rozpoznać, gdy konkretna strona jest odwiedzana i pozwalają aplikacjom internetowym na wysyłanie informacji do poszczególnych użytkowników.

Żaden dane osobowe użytkowników nie są pozyskiwane przez strony na skutek działania plików cookies. 

Ciasteczka nie są używane do przesyłania informacji osobistych i nie są też wykorzystywane żadne ciasteczka sesyjne ani trwałe, ani też żadne systemy śledzenia działań użytkownika.


OPCJA PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Oprócz wyżej wymienionych informacji dotyczących przeglądania danych, użytkownicy mogą zdecydować się na podanie danych osobowych w celu uzyskania informacji przekazywanych im lub aby zgłosić chęć skorzystania z innego rodzaju usług, oferowanych przez Spółkę. 

Niedostarczenie danych osobowych może oznaczać, że żądane usługi nie mogą być zrealizowane. 


METODY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w wersji papierowej i elektronicznej przez okres niezbędny do wykonania usługi. 

Szczególne środki bezpieczeństwa są przestrzegane, aby nie dopuścić do utraty danych, niezgodnego z prawem lub niedozwolonego ich wykorzystania lub dostępu do nich.


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie treści zawarte w tym Serwisie, wizualne lub dźwiękowe, w tym również technologia, chronione są prawami autorskimi. Są one wyłączną własnością Spółki lub jej podmiotów zależnych. Użytkownik nie jest upoważniony do powielania, adaptacji, publikowania, dystrybucji, sprzedaży, dzierżawy, lub wykorzystywania materiałów, znajdujących się w serwisie bez uprzedniej, pisemnej zgody Spółki.


ODNOŚNIKI DO INNYCH SERWISÓW

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze stron internetowych podmiotów trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem serwisu internetowego. Gdy zostaniesz przekierowany do witryny innej firmy, te Warunki Korzystania z serwisu przestają obowiązywać; obowiązywać będą jedynie warunki korzystania ze stron internetowych podmiotów trzecich, które odwiedzasz. Jeśli uzyskujesz dostęp przez Serwis do nielegalnych lub szkodliwych w jakikolwiek sposób stron, należących do podmiotów trzecich, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o tym niezwłocznie, abyśmy mogli usunąć odnośnik do podejrzanych witryn.


ODNOŚNIK DO SERWISU

Nie można aktywować odnośnika do Serwisu, bez pisemnej zgody Spółki. Nawet wtedy, gdy wyrażona została zgoda Społki, każde łącze do witryny musi być usunięte na wniosek Spółki. W każdym przypadku, dowolne hiperłącze do witryny, korzystające z techniki kadrowania lub linkowania do Twojej strony jest zabronione.


OPINIE, KOMENTARZE I INNE TREŚCI

Możesz dodawać opinie, komentarze i inne informacje, o ile ich treść nie jest nielegalna, nieprzyzwoita, oszczercza, naruszająca prywatność, prawo własności intelektualnej, lub w inny sposób szkodliwa dla Spółki lub osób trzecich. Spółka zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania takich treści.