OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

WPROWADZENIE

Niniejsze warunki ("Ogólne Warunki") regulują ofertę i sprzedaż produktów w serwisie www.bata.pl ("serwis") spółki BAŤA akciová společnost, z siedzibą Dlouhá 130 762 22 Zlín, Czechy ("Spółka").

Każde zamówienie oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków. Proszę uważnie przeczytać i rozważyć Ogólne Warunki Umowy przed zamówieniem produktów w Serwisie.

Zakres

Ogólne Warunki regulują wyłącznie ofertę i sprzedaż produktów z poziomu Serwisu przez Spółkę na rzecz klientów. Ogólne Warunki mają zastosowanie wyłącznie do produktów dostarczanych klientom na terenie Polski.

Akceptacja

Przed złożeniem zamówienia, Klient potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami, dostępnymi w Serwisie oraz, że zaakceptował je przez zaznaczenie pola wyboru przewidzianego do tego celu.


DOSTAWA PRODUKTU

Spółka skontaktuje się z Klientem drogą wskazaną przez Klienta w formularzu zamówienia. Spółka ponosi odpowiedzialność za opóźnienie dostawy. Dostawa będzie świadczona wyłącznie na terenie Polski.

Koszty dostawy

- 34 zł za zamówienia poniżej 229 zł

- Bezpłatnie dla zamówień powyżej 229 zł

Produkty zamówione za pośrednictwem Bata Home Service są pakowane w opakowania Bata i wysyłane przez DHL

Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

Kurier realizuje dostawy w ciągu około 5 dni roboczych od daty potwierdzenia dostępności towaru. Spółka ponosi odpowiedzialność za opóźnienie dostawy. 

Towary są wysyłane bezpośrednio z naszego magazynu. 

Jeżeli w chwili dostawy, odbiorcy nie ma w miejscu doręczenia, kurier DHLpozostawi zawiadomienie o próbie doręczenia. Klient może zorganizować dostawę kolejnego dnia, w ciągu najbliższych kilku dni, kontaktując się z centrum telefonicznym firmy DHL [*]. Po 3 dniach, niedostarczone produktu zostaną z magazynów DHL zwrócone do sklepu, z którego zostały wysłane. 

Możesz sprawdzić status doręczenia zamówienia na stronie internetowej http://www.dhl.com.pl poprzez wprowadzenie numeru listu przewozowego w wyszukiwarce lub dzwoniąc do centrum telefonicznego DHL [*]. Jeśli chcesz poznać numer przewozowy Twojej przesyłki, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail [*].

Towary zostaną wysłane na adres wskazany w zamówieniu, dlatego prosimy uważnie wypełniać swoje informacje adresowe:

● Imię i nazwisko lub nazwę firmy, (na przykład: Jan Kowalski, Sklep Jubilerski Diament)

● Adres: Ulica, plac, itp. bez stosowania skrótów (np. Ulica Adama Mickiewicza)

● Numer domu / mieszkania: obowiązkowo. 

● Kod pocztowy: Podać kod pocztowy, właściwy dla danego miasta

● Miasto: Wprowadzić nazwę miasta 

Gdy paczka dojdzie, zalecamy sprawdzenie, czy opakowanie i taśma Spółki używana do zamknięcia opakowania są w dobrym stanie i nie ma żadnych oznak ingerencji. 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z paragrafem "Informacje”. 

(*) Numer centrum telefonicznego DHL jest numerem płatnym. Prosimy zapoznać się z http://www.dhl.com.pl:


CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Cena sprzedaży produktu, podana jest w polskich złotych wraz z podatkiem VAT. Jest to cena obowiązująca w momencie składania zamówienia w Serwisie. Każda zmiana stawki podatku VAT może być odzwierciedlona bezpośrednio w cenie. Cena nie zawiera opłat produkcyjnych oraz kosztów wysyłki. Całkowita kwota do zapłaty (w tym wszelkie opłaty dodatkowe oprócz ceny sprzedaży głównego produktu z wyłączeniem wysyłki) wskazana jest na stronie potwierdzenia zamówienia przed ostatecznym, wyraźnym złożeniem zamówienia.

Płatność może być dokonana: 

• jeśli zamówienie dokonywane jest w sklepie internetowym Bata: 

• kartą kredytową VISA / VISA ELECTRON / MASTERCARD

Bezpieczna płatność

Płatności dokonywane za pośrednictwem Serwisu są bezpieczne. Twoje dane bankowe będą szyfrowane i zabezpieczone przez protokół SSL, zapewniający poufność. Twoje dane bankowe nie są przechowywane w Internecie. To dlatego, dla każdego nowego zamówienia należy wprowadzić za każdym razem numer karty kredytowej.


ZWROTY

Klient może odstąpić od umowy w terminie trzydziestu dni od dnia odebrania towarów.

Zawiadomienie o odstąpieniu musi być przesłane Spółce na piśmie, w powyższym terminie, ze wskazaniem numeru zamówienia i pozycji, które chcesz zwrócić lub, w tym samym terminie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres pl.obslugaklienta@bata.com lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do BAŤA akciová společnost Dlouhá 130, 762 22 Zlín Czechy. Spółka zgłosi klientowi potwierdzenie odbioru takiego odstąpienia na trwałym nośniku ( e-mailem), bez zbędnych opóźnień.

Zawiadomienie może zostać przesłane w jednej paczce wraz z zwracanym towarem.

Klienci mogą skorzystać z odpowiedniego formularza (Powiadomienie o odstąpieniu), aby zgłosić odstąpienie lub inne, jednoznaczne oświadczenie określające decyzję klienta w zakresie odstąpienia od umowy. Formularz (lub oświadczenie) należy przesłać na poniższy adres, zgodnie z powyższymi instrukcjami. Klienci, korzystający z prawa do odstąpienia od umowy muszą zwrócić Spółce, w ciągu dwudziestu dni roboczych od dnia przekazania decyzji o odstąpieniu od umowy, nienaruszony produkt wraz z "formularzem zwrotu produktu" i stosowny dokument zakupu dla celów podatkowych (paragon i / lub faktura). Oryginalne opakowanie nie jest wymagane. W celach ostatecznego terminu zwrotu produktów, produkty te są uznane za zwrócone z chwilą ich nadania w urzędzie pocztowym lub z chwilą przekazania ich do przewoźnika.


GWARANCJA

Zakup produktu jest przedmiotem prawa krajowego w zakresie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. Gwarancja obejmuje wady produktu i nie ma zastosowania w przypadku zaniedbania i / lub nieostrożnego użytkowania i / lub konserwacji produktu. 

Ogólne postanowienia

Formularz zamówienia, którego kopia jest dostępna w sklepach Bata lub w formie elektronicznej ze sklepu internetowego Bata, musi być podpisany i wypełniony w całości przez osobę pełnoletnią.


PRAWO WŁAŚCIWE

Umowy zawierane są uznawane za podpisane w Polsce i podlegają prawu polskiemu.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Spółka gwarantuje najwyższą poufność w zakresie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa krajowego, obowiązującymi w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Szczególne środki bezpieczeństwa są przestrzegane, aby nie dopuścić do utraty danych, niezgodnego z prawem lub niedozwolonego ich wykorzystania lub dostępu do nich. Twoje dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług w ramach umowy; jeżeli dane nie zostaną podane lub podane zostaną dane niepełne lub nieprawdziwe, usługi mogą nie zostać zrealizowane. Za zgodą klienta i aż do momentu jej cofnięcia, dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w celu dostarczania reklam i ofert sprzedaży. Dane są przetwarzane i przechowywane w formie elektronicznej na niezbędny okres czasu wymagany do wykonania usługi oraz spełnienia zobowiązania, a w każdym razie na czas określony przez odpowiednie prawa cywilne i podatkowe. Dane mogą być znane, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz związanych z nim zobowiązań, przez pracowników i niezależnych wykonawców w charakterze osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych lub Kierowników ds. Danych, oraz przekazywane do organów zewnętrznych, takich jak na przykład [spółki z grupy "Bata", ich dostawcy i kurierzy]. Dane te nie będą przekazywane osobom spoza obszarów Unii Europejskiej. Osoby, których dotyczą dane osobowe mają prawo w dowolnym momencie uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku danych i poznać ich treść i pochodzenie, dokonać ich weryfikacji, prawdziwości lub poprosić o uzupełnienie, uaktualnienie lub skorygowanie. Ponadto, mają one prawo do usunięcia, przekształcenia do formy anonimowej lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, a także prawo do sprzeciwiania się w każdym przypadku, ze względów prawnych, ich przetwarzaniu. Wnioski należy przesyłać do Kierownika ds. Danych – Dyrektora IT, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: contact@bata.cz lub do Spółki Bata akciová společnost na adres Dlouhá 130, 762 22 Zlín, Republika Czeska. Administratorem danych jest Bata akciová společnost, z siedzibą w Dlouhá 130, 762 22 Zlín, Republika Czeska, Nr identyfikacji podatkowej VAT CZ 44268050, Tel. 577 685 277, e-mail contact@bata.cz.

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


INFORMACJE

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obsługi klienta w odniesieniu do prawa odstąpienia, wymiany produktu i gwarancji, konsumenci mogą skontaktować się ze spółką, pod następującymi adresami i numerami telefonów: 

● e-mail: pl.obslugaklienta@bata.com

● telefon: 22 128 48 23

● adres: BAŤA akciová společnost Dlouhá 130 762 22 Zlín