PRAVIDLA BAŤA KLUBU

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Baťa klub (dále jako „Baťa klub“ nebo „klub“) je věrnostní program pro zákazníky společnosti BAŤA, akciová společnost, se sídlem Zlín, Dlouhá ul. 130, PSČ 762 22, IČ: 44268050 (dále jako „společnost BAŤA“). Tento program je zaměřen na poskytování výhod pro zákazníky společnosti BAŤA. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svou registrací do Baťa klubu.

II. VZNIK ČLENSTVÍ V BAŤA KLUBU

Členem Baťa klubu se může stát fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která splňuje další dále stanovené podmínky pro členství v Baťa klubu a provede řádnou registraci do Baťa klubu. Členem klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství je bezplatné. Registrací do Baťa klubu osoba vyslovuje svůj souhlas s Pravidly Baťa klubu.


Registrace do Baťa klubu se provádí:

 1. na prodejnách společnosti BAŤA,
 2. on-line prostřednictvím tohoto formuláře

Člen Baťa klubu je povinen své údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu po jejich změně. Člen Baťa klubu je povinen při registraci do Baťa klubu a při aktualizaci údajů uvádět pravdivé údaje.

Členství v Baťa klubu je nepřevoditelné.

III. ČERPÁNÍ VÝHOD BAŤA KLUBU

Členové Baťa klubu jsou odměňováni podle výše bodů, nasbíraných u společnosti BAŤA zejména za realizované nákupy. Odměny společnost BAŤA poskytuje ve formě slevových poukázek na nákup u společnosti BAŤA, a to podle množství získaných bodů. Podrobnosti ohledně přidělování bodů a poukázek, úrovní členství v Baťa klubu, poskytování karet a další podmínky týkající se poskytování výhod členům klubu jsou uvedeny vždy aktuálně na této stránce. Uvedené podmínky jsou součástí Pravidel Baťa klubu. Společnost BAŤA si vyhrazuje právo tyto podmínky aktualizovat či jinak měnit.

Slevové poukázky na nákup u společnosti BAŤA lze využít pouze u společnosti BAŤA. Poukázky nelze vyměnit za peníze. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nemusí být slevová poukázka akceptována.

Platnost slevové poukázky nelze prodloužit.


Důvody neuznání (neakceptace) slevové poukázky jsou zejména tyto:

 1. vypršela doba platnosti poukázky,
 2. lze pochybovat o pravosti poukázky,
 3. došlo ke zneužití poukázky či výhod členství v klubu,
 4. zaniklo členství v Baťa klubu.

IV. ZÁNIK ČLENSTVÍ V BAŤA KLUBU

Členství v Baťa klubu zaniká z těchto důvodů:

 1. člen klubu vědomě uvedl nesprávné údaje při registraci nebo při změně údajů,
 2. člen klubu zneužil výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Pravidly Baťa klubu,
 3. na žádost člena klubu,
 4. člen klubu odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 5. člen klubu nerealizoval během dvou let žádný nákup na svoji kartu a z tohoto důvodu společnost BAŤA rozhodne o zániku členství,
 6. z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů (zejména smrtí člena klubu).

Při zániku členství zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod či odměn v souvislosti s členstvím v Baťa klubu.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zájemce o členství v Baťa klubu svým podpisem na přihlášce nebo jinou formou registrace do Baťa klubu uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních údajů uvedených v přihlášce nebo v rámci registrace (zejména v rozsahu pohlaví, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt), jakož i dalších osobních údajů případně získaných v souvislosti s členstvím v Baťa klubu (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. společnosti BAŤA, akciová společnost, se sídlem Zlín, Dlouhá ul. 130, PSČ 762 22, IČ: 44268050, a společnosti Bata Brands SA, se sídlem Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, Švýcarsko, reg. číslo CHE-107.822.593, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam je uveden v rámci dokumentu „Ochrana osobních údajů“ zde.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace účasti v Baťa klubu, s tím, že v rámci Baťa klubu jsou mimo jiné poskytovány výhody a zasílána obchodní sdělení.

Souhlas se poskytuje na dobu trvání členství v Baťa klubu. Souhlas lze kdykoliv odvolat – vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů nelze realizovat členství v Baťa klubu, odvoláním souhlasu členství v Baťa klubu zaniká.

Další podmínky zpracování osobních údajů včetně práv a povinností subjektu údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, přičemž subjekt údajů prohlašuje, že byl s tímto dokumentem seznámen.

Subjekt údajů dále prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společnost BAŤA je oprávněna pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či jinak užít obrazové a zvukové záznamy výherců soutěží pořádaných v rámci Baťa klubu, jakož i jejich jméno, příjmení a obec, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem člen klubu uděluje registrací do Baťa klubu.

Veškeré odměny v rámci Baťa klubu nejsou právně vymahatelné. Společnost BAŤA si vyhrazuje právo změnit či upravit Pravidla Baťa klubu. Členové klubu budou o těchto změnách informováni na prodejnách a na www.bata.cz nebo www.klub.bata.cz, případně jiným vhodným způsobem. Společnost BAŤA připravila věrnostní program Baťa klub s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost Baťa klubu.

Tato Pravidla Baťa klubu vydala společnost BAŤA jako závazný předpis pro provozování Baťa klubu v České republice.


Tato Pravidla Baťa klubu jsou platná od 25. 5. 2018.