Anatomie nohy

Tvar lidské nohy se vyvíjel z nejstarší stavby nohy, která se na světě objevila u prvních obojživelníků před dávnými věky, kteří začali žít na pevné zemi.
Noha je orgán, který nacházíme pouze u primátů. Má řadu funkcí, z nichž nejvýznamnější je zprostředkování styku s půdou, po které chodíme, běháme a skáčeme. Anatomicky označujeme jako nohu pouze spodní díl končetiny, uložený pod hlezenním kloubem. Pevným podkladem lidské nohy jsou kosti, které se spojují v kloubech. Klouby jsou zpevněny vazy a pohyby v nich jsou ovládány svaly. Výživu přinášejí do nich cévy a ineraci zajišťují míšní nervy. Noha je na svém povrchu pokryta kůží, ve které je mnoho citlivých nervových zakončení a potních žláz. Na hřbetní straně posledních článků jsou nehty, které chrání konce prstů před zraněním.

"Lidské chodidlo je stroj mistrovské konstrukce a umělecké dílo" (Leonardo da Vinci)


Chodidlo se skládá z 26 kostí obalených svaly v délce cca 5,7 m, 107 vazů, žíly, tepny a nervy v celkové délce 1,6 km a stovky tisíc potních žlázek a pórů. Palec má dvě kosti, ostatní čtyři prsty po třech. 52 kostí, které jsou dohromady na obou chodidlech, představuje jednu čtvrtinu kostí celého těla. Achillova šlacha je největší a nejsilnějsí šlachou v celém těle.

Anatomie nohy
1 holenní kost 2 lýtková kost 3 achillova šlacha 4 patní kost 5 krychlovitá kost 6 články prstů 7 hlezenní kost 8 články kostí 9 kosti klínové 10 nártní kosti

Anatomicky i fyziologicky nohu dělíme na tři oddíly:

  • Zánártí Část nohy, která je málo pohyblivá a pevná, přenáší hmotnost těla, je tvořeno sedmi kostmi zánártními.
  • Nárt Pružná část nohy, tlumí nárazy při chůzi, je tvořen pěti kostmi nártními.
  • Prsty Udržují stabilitu nohy, přičemž palec je důležitý při odvíjení nohy od podložky při chůzi a běhu, jsou ze čtrnácti článků prstů - palec má dva články, ostatní prsty jsou tříčlánkové.
Anatomie nohy
1 kotník 2 pata 3 chodidlo 4 prsty 5 zánártí 6 nárt

Obuv musí respektovat anatomické a fyziologické vlastnosti nohou, musí být proto v patní části pevná a vpředu ohebná (flexibilní).

Pro správný anatomický tvar nohy je velmi důležité postavení patní kosti vzhledem k ose celé dolní končetiny. Správné postavení patní kosti je takové, kdy její osa je v prodloužení vertikální osy bérce, tj. kolmo k podložce. Patní kost však často nacházíme i v jiném postavení. Nesprávné postavení kosti patní má dvě zákl. varianty:

  • postavení vbočené (valgózní - nohy do X)
  • postavení vybočené (varózní - nohy do O)

Pro správnou funkci nohy má rozhodující význam dobře vytvořená klenba nožní, která je podmíněna tvarem a účelem seskupením kostí zánártních a nártních. Rozlišujeme klenbu nožní podélnou a příčnou. Klenutí nohy má za následek, že se noha neopírá o podložku celou chodidlovou plochou, ale jen ve třech místech. Význam kleneb nožních je mnohostranný. Umožňuje pružnou chůzi, vhodným rozložením zatížení usnadňuje udržení rovnováhy těla i při stoji na jedné noze, chrání před tlakem cévy a nervy, uložené v plosce nohy. Při oslabení vazů a svalů udržujících klenby nožní dochází k jejich poklesu, vzniká podélně, nebo příčně plochá noha.